O PROJEKCIE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących
6/4/8/NPZ/FRPH/2018/312/495

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Realizator projektu – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Kierownik projektu – prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez:
– identyfikację czynników zawodowych, mających wpływ na ryzyko wystąpienia i rozwoju chorób związanych z pracą oraz identyfikację grup ryzyka;
– usprawnienie procedur wczesnej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy;
– określenie i ujednolicenie standardów postępowania w profilaktyce zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia;
– podniesienie świadomości zdrowotnej pracujących i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy;
– podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, pracowników i pracodawców.

Grupę docelową stanowią osoby pracujące, przy czym działania będą realizowane zarówno w formie bezpośredniej, adresowanej do pracowników, jak i pośredniego oddziaływania na te elementy systemu ochrony zdrowia pracujących, które mają wpływ na zdrowie pracowników i mogą realizować działania prozdrowotne, czyli pracodawców oraz służbę medycyny pracy.

Grupa około 200 pracowników z zakładów pracy o różnym charakterze (zakłady produkcyjne, pracownicy biurowi, usługi, ochrona zdrowia, kierowcy) zostanie objęta poszerzonymi badaniami profilaktycznymi, obejmującymi badania laboratoryjne oraz badanie kwestionariuszowe i działania edukacyjne.

Szkolenia z zakresu działań prozdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej zostaną przeprowadzone dla 100 pracowników i pracodawców oraz dla 100 lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy.
Szkolenia dla pracodawców i służby medycyny pracy z zakresu szczepień ochronnych rekomendowanych w wybranych narażeniach zawodowych zostaną przeprowadzone dla 100 pracodawców oraz 100 lekarzy służby medycyny pracy.

Szkolenie dla pacjentów, alergologów, pulmonologów, dermatologów i służby medycyny pracy w zakresie wyboru zawodu oraz możliwości podjęcia lub kontynuowania pracy u osób z chorobami alergicznymi lub o wysokim ryzyku tych schorzeń zostanie przeprowadzone w formie internetowej (e-learningowej).

Działanie 1: 2017

Działanie 2: 2017

Działanie 3: 2017

Zadanie 1: 2018-2020

Zadanie 2: 2018-2020

Zadanie 3: 2018-2020