Zadanie 2: Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących

 1. Wyposażenie systemu opieki profilaktycznej w narzędzia i rozwiązania dla służby medycyny pracy służące efektywnym działaniom profilaktycznym (profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa), tj.:
 • opracowanie wytycznych do badań profilaktycznych w odwołaniu do zaktualizowanych przepisów prawnych;
 • opracowanie wytycznych do profilaktyki, rozpoznawania i powrotów do pracy w najczęstszych chorobach zawodowych;
 • identyfikację problemów związanych z rozpoznawaniem COVID-19 jako choroby zawodowej i opracowanie wytycznych do jej rozpoznawania;
 • prowadzenie działań konsultacyjnych w obszarze zdrowia pracowników dla pracowników, pracodawców oraz profesjonalistów służby medycyny pracy (lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, psychologów. ergonomistów, fizjoterapeutów, lekarzy innych specjalności wspierających opiekę profilaktyczną nad pracownikami);
 • zwiększenie dostępności materiałów podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną oraz możliwości bezpośrednich konsultacji w centrum konsultacyjnego;
 • zwiększenie dostępności materiałów podnoszących wiedzę i świadomość zdrowotną pracowników i pracodawców poprzez wyposażenie ich w materiały informacyjno-edukacyjne oraz możliwości bezpośrednich konsultacji w centrum konsultacyjnego;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat procedur profilaktycznych opracowywanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia wśród uczestników procesu opieki profilaktycznej nad pracownikami (pracowników, pracodawców i służby medycyny pracy) poprzez zapewnienie stałego dostępu do aktualizowanych materiałów.
 1. Opracowanie wytycznych przeznaczonych dla pracodawców, inspektorów BHP, służb kontrolnych (głównie inspektorów sanitarnych) dotyczących wybranych czynników, w przypadku których wprowadzono istotne zmiany prawne dotyczące ich występowania w środowisku pracy, tj. pyły drewna, spaliny emitowane z silników Diesla, narażenie dermalne na „przepracowane” oleje mineralne, w tym:
 • identyfikację problemów związanych z narażeniem i koniecznością kontroli wybranych czynników na stanowiskach pracy;
 • przeprowadzenie pomiarów na stanowiskach pracy, gdzie występują te czynniki;
 • podniesienie wiedzy i kompetencji pracodawców i służb kontrolnych na temat zmian prawnych dotyczących występowania wyżej wymienionych czynników na stanowiskach pracy;