Zadanie 4: Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy. Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania

Ocena aktualnej sytuacji w zakresie zawodowej ekspozycji na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w kontekście zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią Covid-19 oraz nowelizacji legislacji w obszarze bhp poprzez przeprowadzenie badań w czterech środowiskach pracy według kryterium istotności zagrożenia dla zdrowia ludzi i/lub lub w wiedzy o poziomie ryzyka zdrowotnego, w tym:

 1. obszar nauki i pracy zdalnej obejmujący:
  1. ocenę stanowisk pracy oraz wpływu sposobu wykonywania  pracy przy komputerze w warunkach nauki i pracy zdalnej na  dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego;
  2. ocenę opinii pracowników dotyczących przygotowania, oczekiwań i możliwości kontynuowania pracy zdalnej oraz opinii pracodawców w zakresie wsparcia pracowników w wykonywaniu pracy biurowej w formie pracy zdalnej i kontynuowania długofalowego tej formy pracy;
  3. wypracowanie odpowiednich rozwiązań edukacyjnych i wytycznych w zakresie prawidłowej organizacji biura domowego odpowiadającego wymaganiom ergonomii;
  4. opracowanie i rozpowszechnienia materiałów edukacyjnych dotyczących zależności między pracą zdalną a ryzykiem osteoporozy;
 2. narażenie na stałe pole magnetyczne z uwzględnieniem:
  1. stworzenia kohorty zawodowej pracowników zakładów diagnostyki obrazowej dla potrzeb monitorowania ich stanu zdrowia przez okres pracy zawodowej;
  2. oceny ryzyka zdrowotnego oraz oddziaływania stałego pola magnetycznego na stan zdrowia osób narażonych w zakładach diagnostyki obrazowej na podstawie pomiarów ekspozycji i danych ankietowych;
 3. wzmocnienie opieki nad zdrowiem osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne i inne zanieczyszczenia powietrza w środowisku pracy i zamieszkania poprzez ugruntowanie wiedzy i budowanie potencjału pracowników nadzoru sanitarnego na drodze szkoleń, materiałów informacyjnych, publikacji, wystąpień na konferencjach i sympozjach oraz innych działań promocyjnych;
 4. organizację Centrum Doradczo-Konsultacyjnego ds. Czynników Chemicznych i Biologicznych w celu prowadzenie szerokiej działalności doradczej w przedmiotowym obszarze tematycznym dla organów administracji rządowej poprzez wydawanie konsultacji i opinii oraz publikowanie artykułów branżowych z tematyki dobieranej według potrzeb grup docelowych.