Zadanie 1: 2018-2020

Zwiększenie zaangażowania służby medycyny pracy (smp) w zadania profilaktyczne

Zadanie to będzie się odbywać poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości profesjonalistów służby medycyny pracy tzn. opracowanie dodatkowych materiałów do opieki profilaktycznej dla lekarzy oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pracowników i pracodawców oraz prowadzenie szkoleń, a w szczególności:

  • Opracowanie wytycznych do badań profilaktycznych w zależności od narażeń występujących na stanowisku pracy wpływających na rozwój schorzeń związanych z pracą (pośrednio i bezpośrednio) oraz modyfikujących przebieg chorób cywilizacyjnych – dla 30 czynników narażenia nieobjętych Załącznikiem nr 1 lub wymagających aktualizacji, dla chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób układu ruchu, czynników psychospołecznych.
  • Opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych w ww. zakresie dla pracowników, pracodawców i służby medycyny pracy dostępnych w wersji elektronicznej i papierowej;
  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, pracodawców i służby medycyny pracy, w tym szkoleń specjalistycznych dla okulistów i neurologów współpracujących ze smp oraz dla lekarzy smp w tym zakresie;