O PROJEKCIE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

LATA 2021-2025

CYFRYZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH

Projekt nr 6/15/85195/NPZ/2021/312/1188 – realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie Zadania 3: Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy, Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych oraz Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych, w ramach Celu Operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Działanie 5: Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia pracujących jako punkt wyjścia do implementacji działań profilaktycznych.

Link do strony Projektu:

cyfryzacja-systemu-ochrony-zdrowia-pracujacych


PODEJMOWANIE INICJATYW NA RZECZ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAWODOWYCH I ZWIĄZANYCH Z PRACĄ, W TYM ZE SŁUŻBĄ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY ORAZ WZMOCNIENIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH.
MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W MIEJSCU PRACY. PROWADZENIE MONITORINGU OCENIAJĄCEGO EKSPOZYCJĘ NA ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY I SŁUŻBY ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY ORAZ ZAMIESZKANIA.

Nr 6/16/85195/NPZ/2021/312/1196

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Realizator projektu – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Kierownik projektu – prof. dr hab. Marta Wiszniewska

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdrowia i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez szeroki zakres działań adresowanych do stron zaangażowanych w system ochrony zdrowia osób pracujących, tj. pracodawców, służby medycyny pracy, służb kontrolnych, zaangażowanych instytucji oraz identyfikowanie i monitorowanie nowych zagrożeń w środowisku pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty realizacją następujących celów szczegółowych w okresie 5 lat:

Zadanie 2 NPZ:

Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących

Zadanie 4 NPZ:

Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy. Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania

Rezultatem działań realizowanych w ramach projektu będą:

 • Przeprowadzenie analizy dotyczącej rozpoznawania chorób zakaźnych, w tym COVID-19 jako choroby zawodowej, identyfikacja problemów i stała aktualizacja wytycznych do rozpoznawania z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (pracowników medycznych i niemedycznych).
 • Opracowywanie i aktualizacja wytycznych do badań profilaktycznych w odwołaniu do zaktualizowanego załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 • Wytyczne do profilaktyki, rozpoznawania i powrotów do pracy w wybranych chorobach zawodowych.
 • Prowadzenie specjalistycznego Centrum Konsultacyjnego dla pracowników z problemami zdrowotnymi związanymi z pracą.
 • Zwiększenie dostępności materiałów specjalistycznych dla profesjonalistów służby medycyny pracy, pracowników i pracodawców.
 • Opracowanie wytycznych, zaleceń i innych materiałów edukacyjnych dotyczących zmniejszenia ryzyka wynikającego ze środowiskowej ekspozycji na czynniki chemiczne i biologiczne.
 • Organizacja i prowadzenie Centrum Doradczo-Konsultacyjnego jako wsparcie merytoryczne dla organów administracji rządowej w opiniowaniu projektów aktów prawnych, zarówno polskich, jak i europejskich oraz wszelkich działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach.
 • Wzmocnienie kompetencji specjalistów ds. bhp oraz innych osób zawodowo zajmujących się higieną pracy oraz państwowych inspektorów sanitarnych sprawujących bezpośredni nadzór nad warunkami pracy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne i biologiczne.
 • Ocena zagrożeń wynikających z pracy przy komputerze w warunkach nauki i pracy zdalnej oraz zwiększenie świadomości studentów, pracowników i pracodawców w zakresie prawidłowej organizacji biura domowego odpowiadającego wymaganiom ergonomii poprzez opracowanie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych  oraz cykl szkoleń dotyczących czynników ryzyka zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym, w tym osteoporozy.
 • Stworzenie kohorty zawodowej pracowników zakładów diagnostyki obrazowej dla potrzeb monitorowania ich stanu zdrowia przez okres pracy zawodowej.
 • Dokonanie oceny ryzyka zdrowotnego oraz oddziaływania stałego pola magnetycznego na stan zdrowia osób narażonych w zakładach diagnostyki obrazowej na podstawie pomiarów ekspozycji i danych ankietowych.

LATA 2016-2020

PODEJMOWANIE INICJATYW NA RZECZ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAWODOWYCH I ZWIĄZANYCH Z PRACĄ, W TYM ZE SŁUŻBĄ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY ORAZ WZMOCNIENIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH

Nr 6/4/8/NPZ/FRPH/2018/312/495

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Realizator projektu – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Kierownik projektu – prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez:
– identyfikację czynników zawodowych, mających wpływ na ryzyko wystąpienia i rozwoju chorób związanych z pracą oraz identyfikację grup ryzyka;
– usprawnienie procedur wczesnej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy;
– określenie i ujednolicenie standardów postępowania w profilaktyce zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia;
– podniesienie świadomości zdrowotnej pracujących i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy;
– podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, pracowników i pracodawców.

Grupę docelową stanowią osoby pracujące, przy czym działania będą realizowane zarówno w formie bezpośredniej, adresowanej do pracowników, jak i pośredniego oddziaływania na te elementy systemu ochrony zdrowia pracujących, które mają wpływ na zdrowie pracowników i mogą realizować działania prozdrowotne, czyli pracodawców oraz służbę medycyny pracy.

Grupa około 200 pracowników z zakładów pracy o różnym charakterze (zakłady produkcyjne, pracownicy biurowi, usługi, ochrona zdrowia, kierowcy) zostanie objęta poszerzonymi badaniami profilaktycznymi, obejmującymi badania laboratoryjne oraz badanie kwestionariuszowe i działania edukacyjne.

Szkolenia z zakresu działań prozdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej zostaną przeprowadzone dla 100 pracowników i pracodawców oraz dla 100 lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy.
Szkolenia dla pracodawców i służby medycyny pracy z zakresu szczepień ochronnych rekomendowanych w wybranych narażeniach zawodowych zostaną przeprowadzone dla 100 pracodawców oraz 100 lekarzy służby medycyny pracy.

Szkolenie dla pacjentów, alergologów, pulmonologów, dermatologów i służby medycyny pracy w zakresie wyboru zawodu oraz możliwości podjęcia lub kontynuowania pracy u osób z chorobami alergicznymi lub o wysokim ryzyku tych schorzeń zostanie przeprowadzone w formie internetowej (e-learningowej).

Działanie 1: 2017

Działanie 2: 2017

Działanie 3: 2017

Zadanie 1: 2018-2020

Zadanie 2: 2018-2020

Zadanie 3: 2018-2020