Szczepienia

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści dla samych pracowników i przedsiębiorstwa oraz w aspekcie powinności pracodawców wynikających z regulacji prawnych. Wśród korzyści wynikających z realizacji szczepień ochronnych wśród pracowników, promując ich ideę w miejscu pracy, należy podkreślać:

  • zmniejszenie absencji chorobowej,
  • zmniejszenie chorobowości wśród pracowników zaszczepionych, a pośrednio również u pozostałych pracowników,
  • zapobieganie zjawisku prezentyzmu (obecności pracownika w pracy mimo choroby), wiążącego się ze zmniejszeniem efektywności,
  • ograniczanie innych skutków prezentyzmu, wynikających z zachowania zdrowych pracowników, którzy obawiając się zarażenia od zainfekowanych współpracowników, starają się ich unikać, zmieniać stanowisko pracy czy korzystać z dodatkowych dni wolnych, tym samym prowadząc do dalszego spadku efektywności.

W zachęcaniu do realizacji szczepień ochronnych kluczowe będzie odwołanie się do przepisów prawnych regulujących powinności pracodawców do zachowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, w tym odnoszących się również do wykonywania szczepień ochronnych. Wśród przepisów należy wymienić:

  • Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005r. nr 81, poz. 716 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012r. poz. 40)

Promując szczepienia ochronne wśród pracowników, nie wolno pominąć szczepień obowiązkowych, które reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016r. poz. 849 ze zm.). Wobec osób wykonujących zawód medyczny, narażonych na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i dotychczas nieszczepionych, mają zastosowanie przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016r. poz. 849 ze zm.). Szczepienia przeciwko wzw B są wówczas finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy to jednak tylko sytuacji wykonania pełnego schematu szczepień, zgodnego z programem szczepień ochronnych.

Szczepienia ochronne pracowników w świetle aktualnych przepisów prawnych
Koszty szczepień ochronnych u pracowników
Szczepienia zalecane u pracowników w docelowych grupach z podziałem na sektory gospodarki, stanowiska pracy oraz czynności służbowe